Argymhellion ar Chwilio'r Mynegai.

 1. Oes modd chwilio mwy nag un flwyddyn neu ranbarth ar y tro?
 2. Heb wybod yr enw cyntaf, sut mae gwneud pethau'n haws i weld pa gofnod yw'r un iawn?
 3. Oes raid i mi roi llythyren flaen?
 4. Pa fath o enwau blaen allaf i ddefnyddio ar y ffurflenni chwilio?
 5. Beth os yw'r enw wedi ei gamsillafu yn y mynegeion?
 6. Sut mae archebu tystysgrif?
 7. Sut mae chwilio'n gyflymach?
 8. Oes yna gymorth arall i'w gael?

1. Oes modd chwilio mwy nag un flwyddyn neu ranbarth ar y tro?

Oes. Fel y byddwch yn rholio drwy'r rhestri, gallwch ddewis mwy nag un flwyddyn neu ranbarth trwy ddal yr allwedd Ctrl fel y byddwch yn clicio'r llygoden.

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

2. Heb wybod yr enw cyntaf, sut mae gwneud pethau'n haws i weld pa gofnod yw'r un iawn?

Os gwyddoch ym mha ardal y ganed neu y priododd y person, ond na wyddoch yr enw cyntaf, dylech ddewis Trefnu: Yn ôl Cyfeirnod yn lle Trefn yr Wyddor
Bydd hyn yn trefnu'r canlyniadau fesul ardal, gan roi gwell cyfle i chi weld pwy yw pwy.

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

3. Oes raid i mi roi llythyren flaen?

Nac oes ond, os gallwch, bydd yn lleihau faint o eitemau gaiff eu dangos ac, er enghraifft, lle bydd JONES yn priodi JONES bydd yn sicrhau fod y person sydd o ddiddordeb i chi yn ymddangos yn y golofn ar y chwith.

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

4. Pa fath o enwau blaen allaf i ddefnyddio ar y ffurflenni chwilio?

Fe allwch chi roi enw blaen; neu ran gyntaf unrhyw enw blaen, neu lythyren flaen. Er enghraifft, pe byddech yn chwilio am John William, fe allech chi roi:
J
Jo
Joh
J W
Jo Wi
J Will

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

5. Beth os yw'r enw wedi ei gamsillafu yn y mynegeion?

Fel y trafodwyd yn nhudalennau gwybodaeth Genedigaethau , Priodasau a Marwolaethau, mae gwallau'n gallu digwydd. Os byddwch yn amau fod enw wedi cael ei gamsillafu, mae gennych amryw o ddewisiadau wrth chwilio i ddweud eich bod am chwilio am enwau sy'n swnio'n debyg ond sydd wedi eu sillafu'n wahanol neu'n anghywir. Cliciwch y botwm gyferbyn ag un o'r dewisiadau canlynol:

 • Union: Fel mae'n awgrymu, bydd hyn yn chwilio am union sillafiad yr enw.

 • Soundex: Datblygwyd algorithm Soundex gan adran fewnfudo UDA i helpu gwaith catalogio'r miloedd o bobl oedd yn cyrraedd. Mae'n gweithio trwy gadw llythyren gyntaf y cyfenw, ac yna ddefnyddio cod rhifau am y gweddill ar sail llythrennau sy'n swnio'n debyg. Felly, os byddwch yn chwilio gyda'r dewis hwn, fe welch bod SMITH, er enghraifft, yn dychwelyd yr enwau SMITH, SMITHE a SMYTHE (ac enwau eraill hefyd).

 • Agos: Un o gyfyngiadau Soundex yw derbyn fod y llythyren gyntaf yn gywir. Yn aml, gydag W ddistaw a gollwng H, nid yw hyn yn wir. Mae defnyddio cymharu Agos yn ystyried hyn a byddai'n cyfateb HARTAS i ARTAS. (HARTAS yw cyfenw awdur y rhaglenni sy'n rhedeg y wefan hon, a dyna sut mae'n gwybod am y broblem!)

 • Niwlog: Mae hyn yn mynd â'r chwilio Agos gam ymhellach, gan geisio dal cymaint o bosibiliadau ag y gall trwy edrych am enwau sy'n gorgyffwrdd, ond sydd heb fod yn y dosbarth uchod, er enghraifft, TARBUCK a STARBUCK. Gwyliwch, gall hyn ddychwelyd rhai enwau annisgwyl iawn, ond fe ddylai ddal yr hynafiaid coll!

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

6. Sut mae archebu tystysgrif?

Fe welwch gyfeirnod yr enedigaeth, y briodas neu'r farwolaeth yng ngholofn dde y tabl o ganlyniadau ar ôl i chi fod yn chwilio.

Cliciwch ar y cyfeirnod hwn a bydd yn mynd â chi'n syth i ffurflen gais y gallwch ei hargraffu. Bydd y ffurflen eisoes yn dangos y cyfeirnod, yr enwau a'r llefydd heb i chi orfod gwneud dim.

Bydd y ffurflen hefyd yn dangos y cyfeiriad lle dylech anfon y cais.

Sylwch: Mae gwahanol Swyddfeydd Cofrestru yng Ngogledd Cymru, pob un gyda'i chyfeiriad ei hun. Os anfonwch eich cais i'r swyddfa anghywir, mae'n debygol o gael ei wrthod a'i anfon yn ôl atoch!

Fe gewch ragor o wybodaeth ynghylch lle i anfon eich ceisiadau ar y tudalennau priodol ar gyfer Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau.

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

7. Sut mae chwilio'n gyflymach?

Mae miloedd o gofnodion yn y casgliad hwn. Os byddwch yn cyfyngu eich chwilio i ychydig o flynyddoedd a rhanbarthau, byddwch yn cyflymu pethau'n arw.
Gallwch wella mwy ar y chwilio trwy roi llythyren flaen, byddwch yn lleihau faint o ddata sy'n cael ei anfon atoch ac felly'n gostwng yr amser fydd eich cyfrifiadur angen i'w ddangos i chi.

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

8. Oes yna gymorth arall i'w gael?

Mae rhagor o gwestiynau ac atebion cyffredinol ar dudalen y Cwestiynau Cyffredin.

Yn ôl i ddechrau'r dudalen

Os na chawsoch ateb i'ch cwestiwn yma, cofiwch edrych ar brif dudalen y Cwestiynau Cyffredin neu anfonwch e-bost yn rhoi manylion eich cwestiwn ac fe wnawn ein gorau i'w ateb. Rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau ar sut i wella'r gwasanaeth hwn ond, cofiwch, rydym yn cynnig y gwasanaeth yn ein hamesr "sbâr" ac y gall gymryd peth amser cyn i chi gael ateb.